بلاگ

مشاوره جراحی پلاستیک بینی با دکتر بابک ساعدی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره جراحی زیبائی

مشاوره جراحی زیبائی بینی ازضروریات انجام صحیح جراحی است که به طورعادی حدود یک ساعت و حداقل در دو جلسه طول می کشد . طرح سؤالات و ذکر سوابق خود دراین جلسات ضروری است همراه داشتن دوستان و یا خانواده خود دراین جلسات می تواند کمک کننده باشد . مشاوره با هدف شما درمورد جراحی بینی شروع می شود و ذکرسابقه شما نیز دراین زمان صورت می گیرد و سپس یک معاینه بینی کامل انجام می شود.

از آنجائی که جراحی شما توسط یک فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می انجام می شود. در این مشاوره مشکلات دیگر شما همانند پولیپ ، سینوزیت و انحراف تیغه بینی نیزمورد بررسی قرارمی گیرد درمرحله بعد از شما عکسهای دیژیتال تهیه می شود و سپس با استفاده از برنامه های کامپیوتری به صورت مجازی بینی شما مور تغییر قرار می گیرد که با این ترتیب ارتباط بهتری بین شما و مشاور جهت برنامه ریزی بالقوه جراحی بینی شما انجام می شود.

دراین مشاورات شما می توانید پاسخ های مستقیم وعمیق به تمام سؤالات و بحث های موجود داشته باشید.