بلاگ

نسبت به تبلیغات زیبایی هوشیار باشید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

Blog Therapy, Therapy, Therapy Blog, Blogging Therapy, Therapy,..مصاحبه هفته نامه  سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت واستاد تمام دانشگاه تهران درخصوص تبلیغات گمراه کننده هر نوع اقدام در پزشکی میتواند با عوارضی همراه باشد اما شناخت فیزیولوژی و آناتومی اعضای بدن و آشنایی با موادی که در زمینه زیبایی کاربرد دارد، اصل مهمی است که باید پیش از هر نوع اقدام زیبایی درنظر گرفته شود.

 

متاسفانه تبلیغات غیرمعمول خصوصا در فضای مجازی، این تصور را ایجاد میکند که کارکردهای زیبایی در پزشکی به کارهایی مانند آرایشگری شباهت دارد، در حالی که این دو مقوله کامال با هم متفاوت است. ما اجازه نداریم در نسوج صورت، لب، بینی و... دخالتهایی را بدون توجه به ضرورت، عوارض و خطرات احتمالی انجام دهیم اما واقعیت این است که در جامعه برخی سوء رفتارها دیده میشود. اگر افراد با پیشنهادهایی مانند هزینه کمتر توسط افراد غيرپزشک مواجه شدند، باید احتمال تقلب و بیکیفیتبودن روش کار را در نظر بگیرند. گاهی جراحی ترمیمی هم مؤثر نیست استفاده نکردن مواد استاندارد میتواند با بروز عوارض جدی همراه باشد که مشابه عارضه فقط در موارد سرطانهای پیشرفته پوست دیده میشود. در چنین مواردی جراحی ترمیمی از پوست، نسوج زیر جلدی و حتی عضله دیگر قسمتهای بدن انجام میشود اما واقعا با صرف هر نوع هزینه و اقدام ترمیمی دیگری نمیتوان انتظار بازگشت به وضعیت عادی را داشت و فقط میتوان وضعیت را کمی بهبود بخشید. اقدام به اعمال جراحی زیبایی حتی اگر توسط متخصص متبحر نیز انجام شود، میتواند به دلیل دستکاری وضعیت طبیعی بدن با عوارضی هرچند محدود و معدود همراه باشد. بهعنوان مثال، تزریق ژل توسط پزشک ممکن است در موارد نادر با عوارضی مانند عفونت محدود، درد یا برجستگی و فرورفتگی همراه باشد اما بهبودپذیر است. ارزان بودن خدمات نباید شما را وسوسه کند اقدامات جراحی زیبایی بههیچ عنوان زیرمجموعه اقدامات آرایشی نیست. هر نوع از این اقدامات فقط باید توسط پزشکان متخصص که دانش و تجربه کافی دارند، انجام شود. امروزه موارد بسیاری دچار عوارض ناشی از مداخالت آرایشگاهها و مراکز غیرتخصصی میشوند. عدمنظارت یا نظارت خیلی محدود از طرف سازمانهای مربوط مانند سازمان نظام پزشکی و... عامل مهم فراگیری این اقدامات در مراکز غیرتخصصی است. فریب تبلیغات غیرواقعی را نخورید گاهی نیز مراکز غیرتخصصی تبلیغاتی مانند تزریق ژل داخل بینی بهعنوان جایگزین جراحی بینی را پیشنهاد میکنند که کار بسیار خطرناکی است. حتی لیفت یا نخ انداختن بینی نیز امروزه رایج شده که با عوارض جدی مانند نکروز )از بین رفتن بافت( یا عفونت شدید همراه است. در چنین مواردی نهتنها وضعیت ظاهری فرد بهتر نشده بلکه نیاز به اقدامات ترمیمی فقط در بهبود ضایعه و نه بازگشت به وضعیت طبیعی و مطلوب خواهد بود. اگر عارضهای اتفاق بیفتد، چه باید کرد؟ اگر طی چند ساعت اول پس از هر نوع اقدام زیبایی، فرد با احساس گزگز، سفیدشدن، تغییر رنگ، کبودی و دیگر عالئم غیرعادی مواجه شد، باید فوری به پزشک متخصص مراجعه کند. در واقع فقط چند ساعت وقت برای درمانهای اولیه و بهحداقل رساندن عوارض فرصت وجود دارد. در پایان تاکید میشود که اعمال زیبایی غیرضروری هرگز نباید انجام شود. زیبایی وضعیت طبیعی است اما اگر فرد چنین تصمیمی دارد، نباید در مراکز غیراستاندارد و توسط افراد غیرمتخصص انجام شود. حتی اگر بهطور اتفاقی با نتایج خوبی همراه باشد، دلیلی برای تن دادن به عوارض جبرانناپذیر وجود ندارد.