امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

1.جراحی پلاستیک صورت1400

2-رینولوژی 1400

3-اطلس رنگی بیماریهای گوش و حلق و بینی 1390
4. سپتورینوپلاستی 1389
5. سمیت داروها درگوش 1388
6. ضروریات گوش وحلق و بینی 1387
7. نگاهی کوتاه به جراحی پلاستیک بینی1387

 

b 1

b 2