ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

1. اطلس رنگی بیماریهای گوش و حلق و بینی 1390
2. سپتورینوپلاستی 1389
3. سمیت داروها درگوش 1388
4. ضروریات گوش وحلق و بینی 1387
5. نگاهی کوتاه به جراحی پلاستیک بینی1387

 

b 1

b 2