کتب

b 1

1. اطلس رنگی بیماریهای گوش و حلق و بینی 13902. سپتورینوپلاستی 1389 3. سمیت داروها درگوش 13884. ضروریات گوش وحلق و بینی 13875. نگاهی کوتاه به جراحی پلاستیک بینی1387