بلاگ

لیپوساکشن گردن برای صورتهای خیلی چاق مناسب نیست

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

NECK & CHIN LIPOSUCTION

مصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor) گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد سلولهای چربی که در بدن تکثیر میشود از زمان کودکی تا دوران بلوغ ثابت هستند. البته در مورد افرادی که طی دوران کودکی دچار چاقی مفرط هستند ممکن است سلولهای چربی افزایش یابد. اما اگر این سلولها رشد بیشتری پیدا کنند یا در قسمتی از بدن تجمع زیادی داشته باشند، با حذف بعضی از سلولها میتوان تعداد آنها را کاهش داد.

 

به عنوان مثال اگر 20 سلول چربی را در نظر بگیریم که هر کدام از این سلولها 50 درصد افزایش اندازه پیدا کند، میزان چاقی مساوی با ده سلول چربی است که صد درصد افزایش اندازه دارد. لیپوساکشن گردن در سنین بالا کاربرد ندارد لیپوساکشن براساس تجمع چربیها کاربرد دارد. اگر در ناحیهای از بدن سلولهای چربی کم شوند، با لیپوساکشن وضعیت بهتری برای فرد به وجود میآید و در چاقیهای شدید ممکن است دوباره تجمع چربی اتفاق بیفتد. لیپوساکشن گردن برای افرادی که در ناحیه غبغب چربی اضافه دارند و حتی با اینکه چانه عقبرفته دارند اما از قوام خوب پوست برخوردار هستند، روش مناسبی است. البته این روش برای افرادی که صورت خیلی چاق دارند، مناسب نیست زیرا لیپوساکشن برای یک ناحیه خاص قابل کاربرد است و طبیعتا نمیتوان در سطح گسترده انجام داد. به نظر میرسد این افراد به کمک رژیمهای لاغری و رسیدن به وزن ایده آل میتوانند وضعیت بهتری کسب کنند. اما اگر فردی پس از رژیم لاغری دچار چنین مشکلی در قسمتی از زیر چانه شد میتوان از طریق لیپوساکشن گردن حالت بهتری ایجاد کرد. این جراحی زیبایی معموال بین 30 تا 50 سالگی انجام میشود. در سنین بالاتر به دلیل اینکه قوام پوست کاهش پیدا کرده، لیپوساکشن به تنهایی مؤثر نیست و حتما باید همراه با لیفت باشد تا ظاهر جوانتر و حالت مطلوبی برای فرد به وجود بیاید. لیپوساکشن گردن چطور انجام میشود؟ انجام لیپوساکشن گردن به این شکل است که برش کوچک یک تا دو سانتیمتری زیر چانه داده میشود. سپس محلولی برای بازشدن سلولهای چربی در این قسمت تزریق شده و از طریق ساکشن مکرر، چربیها خارج میشود. در این فاصله مرتب وضعیت بیمار بررسی میشود تا هر زمان که به حالت مطلوب و ایده آل برسد، جراحی خاتمه پیدا کند. البته در موارد پیشرفته تر ممکن است عالوه بر سطح زیرجلدی پوست، چربیها درلایه های عمقیتر باشند. در این موارد الزم است جراحی وسیعتر باشد و برداشتن چربی مستقیم نیز مدنظر قرار گیرد تا مشکل به بهترین حالت برطرف شود. پس از لیپوساکشن گردن دو هفته باید ورزش به تعویق بیفتد توصیه میشود پس از لیپوساکشن گردن فرد تا 48 ساعت استراحت نسبی داشته باشد. پس از این مدت، ِگن مخصوص گردن توصیه میشود تا جمعشدن پوست بهتر اتفاق بیفتد. عالوه بر این، انجام ورزش نیز باید تا دو هفته به تعویق بیفتد. لیپوساکشن گردن جزو روشهای زیبایی مؤثر است. گاهی اوقات برای افرادی که چانه عقب یا پروتز چانه دارند در کنار جراحی ژنیوپالستی( جراحی فک و صورت) همزمان انجام میشود. در مورد افرادی که افتادگی زیاد پوست دارند نیز لیفت همزمان صورت کاربرد دار